Etična politika/Ethics policy:

Z etično politiko družbe določajo etična pravila pri delu in poslovanju družb in njenih zaposlenih in temelji na:

Družbe in njeni zaposleni skrbijo za etiko in pravila na vseh področjih delovanja z spoštovanjem zakonodaje in spoštovanjem te politike,

Zaposleni družb ne smejo ponujati ali sprejemati kakršnekoli podkupnine v denarju ali kakršnikoli drugi obliki,

Skrbi za delovanje v poštenem konkurenčnem okolju na konkurenčen način,

Zaposleni ne smejo biti v konfliktu interesov,

Družba preprečuje in ne sodeluje v poslih, ki bi lahko pomenili ali so pranje denarja v karkšnikoli obliki,

Protikorupcijska klavzula je sestavni del pogodb, ki jih sklepajo družbe,

Zaposleni ne smejo dajati ali sprejeti darila nad vrednostmi, ki so opredeljeni v Pravilniku o delovnem redu,

Zaposleni, ki zaznajo koruptivno tveganje ali kršitev etičnih pravil, so dolžni prijaviti vodstvu družbe na družbeni email naslov ali pisno na naslov družbe,

Družbe bodo redno obveščale zaposlene o etičnih pravilih in to politiko,

Za izvajanje etične politike je zadolženo vodstvo družb, ki je dolžno zaščiti in ohraniti anononimnost »žvižgačev« če to želijo ali zahtevajo,

Etična politika se javno objavi na spletnih straneh družb.Politika varovanja okolja/Environmental policy:

Skrb za varno in zdravo okolje podjetja temelji na:

Ločevanju in zmanjševanju nastalih odpadkov ter odgovornosti do izvedbe ustrezne reciklaže,

Uporabi sodobnih tehnologij in strojne opreme ter naprav, ki omogočajo energetsko varčnost,

Podpiranju okoljskih izboljšav, spoštovanju veljavne zakonodaje in izpolnjevanju pričakovanj kupcev in javnosti,

Skrbi za učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov,

Preprečevanju oz. zmanjševanju vplivov na okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelkov, z najboljšimi razpoložljivimi sredstvi in drugimi ukrepi

Tehnološki prenovi procesov v smislu čim manjše porabe naravnih virov in zmanjševanja nastajanja odpadkov,

Zamenjavi okoljsko nevarnih snovi z manj nevarnimi, kjer tehnologija to dopušča,

Zmanjševanju tveganja za nastanek izrednih dogodkov in izboljševanju postopkov za ukrepanje v takih primerih,

Rednem nadzorovanju vplivov na okolje,

Izobraževanju, usposabljanju ter ozaveščanju zaposlenih o varstvu okolja,

Obveščanju zaposlenih in ostalih zainteresiranih o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem,

Doslednem zagotavljanju skladnosti z zakonskimi in drugimi zahtevami,

Vplivanju na odgovoren odnos do okolja pri pogodbenih partnerjih, kolikor je to mogoče,

Določanju, spremljanju in nadzoru okoljskih ciljev in programov,

Zmanjšujemo relativno porabo energije ter izpustov CO2,

Zmanjšujemo porabo vode tako v procesih kot za osebno rabo,

Preprečujemo uporabo nevarnih snovi,

Pri razvoju novih produktov upoštevamo naše okoljske cilje in zmanjšujemo vpliv na okolje,

Ta politika se preverja in obnavlja letno in za izvajanje skrbi vodstvo družb in je javno objavljena na spletni strani družb.

Ajdovscina, 25.9.2023